Regulamin

Zrzeszenia

I. DEFINICJE

 1. Członek Zrzeszenia – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, związaną z branżą ślubną lub eventową.
 2. Dystrykt – oznacza region działania Zrzeszenia. Regiony scentralizowane są wokół miejsca, w którym odbywają się kolacje eventowe (dla przykładu: Jeżeli kolacje odbywają się w Bydgoszczy wówczas jest to Dystrykt Bydgoszcz). Członek Zrzeszenia może należeć do dowolnej ilości Dystryktów pod warunkiem spełniania wszystkich elementów niniejszej umowy i regulaminu.
 3. Formularz kwalifikacyjny – oznacza formularz dostępny na Stronie Internetowej Zrzeszenia, służący do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla przyszłych Członków Zrzeszenia.
 4. Przedstawiciel Zrzeszenia – oznacza Michała Urbaniaka prowadzącego działalność pod firmą Art and Show Michał Urbaniak z siedzibą w Bydgoszczy (85-864), przy ul. Modrakowa 48 lok. 60, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający numer NIP: 9532384129 oraz REGON: 341287090.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Strona Internetowa Zrzeszenia – strona działająca w domenie www.beautifulmoments.pl.
 7. Umowa – oznacza umowę łączącą Członka Zrzeszenia ze Zrzeszeniem.
 8. Zrzeszenie – oznacza organizację skupiającą profesjonalistów świadczących usługi w branży ślubnej lub eventowej, nosi nazwę Beautiful Moments (dalej: „BM”).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie gdy wymaga tego realizacja celu Zrzeszenia dopuszczalne jest także działanie poza granicami kraju.
 2. Działalność Zrzeszenia finansowana jest z Opłaty Członkowskiej.
 3. Zrzeszenie działa w oparciu o Dystrykty.
 4. W każdej profesji (np. fotograf, DJ, sala, catering itp.) w danym Dystrykcie działa do trzech Członków Zrzeszenia.
 5. Członkowie Zrzeszenia mogą działać w różnych Dystryktach pod warunkiem wypełnienia zobowiązań wnikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, w tym w szczególności uiszczenia wymaganej opłaty za działalność w danym Dystrykcie.

III. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Zrzeszenia jest integracja środowiska przedsiębiorców świadczących usługi w branży ślubnej lub eventowej.
 2. Zrzeszenie realizuje swój cel poprzez:
  2.1. wspólny marketing firm świadczących usługi ślubne lub eventowe, będących już Członkami Zrzeszenia, również za pośrednictwem portali społecznościowych typu Facebook;
  2.2. udostępniania na osi czasu postów publikowanych na osiach czasu fanpage’y poszczególnych członków;
  2.3. pozyskiwania ruchu, a w szczególności tworzenia, monitorowania i optymalizacji płatnych i bezpłatnych kampanii wizerunkowych do grup docelowych związanych z branżą ślubną, lub eventową;
  2.4. propagowanie zasad uczciwej konkurencji i poszanowania wzajemnych interesów;
  2.5. organizowanie kolacji eventowych dla każdej z grup tematycznych oraz konferencji;
  2.6. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu;
  2.7. ochrona praw i interesów Członków Zrzeszenia;
  2.8. prowadzenie strony internetowej;
  2.9. wymiana doświadczeń.

IV. NABYCIE CZŁONKOSTWA

 1. Członkiem Zrzeszenia może zostać podmiot działający czynnie w branży ślubnej lub eventowej minimum trzy lata, chyba że Przedstawiciel postanowi inaczej.
 2. O uzyskaniu statusu Członka Zrzeszenia decyduje Przedstawiciel Zrzeszenia w oparciu o poniższe postanowienia.
 3. W celu uzyskana statusu Członka Zrzeszenia, należy pobrać Formularz kwalifikacyjny ze Strony Internetowej Zrzeszenia lub dysku Google, wypełnić wskazane dane zgodnie z prawdą oraz zwrotnie przesłać na adres poczty elektronicznej Zrzeszenia, tj. kontakt@beautifulmoments.pl.
 4. Przedstawiciel Zrzeszenia w terminie 30 dni dokona weryfikacji przesłanych danych oraz udzieli odpowiedzi na adres mailowy podany w Formularzu kwalifikacyjnym w zakresie statusu Członka Zrzeszenia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Formularza kwalifikacyjnego Przedstawiciel Zrzeszenia prześle również Umowę łączącą Członka Zrzeszenia ze Zrzeszeniem. Podpisanie Umowy jest niezbędny warunkiem pozostania Członkiem Zrzeszenia.
 6. Pomimo spełnienia przesłanek kwalifikacyjnych, Przedstawiciel Zrzeszenia może odmówić statusu Członka Zrzeszenia, gdyby według jego oceny mogłoby to wpłynąć negatywnie na działalność bądź wizerunek Zrzeszenia.

V. CZŁONKOWIE – PRAWA, OBOWIĄZKI

 1. Członek Zrzeszenia posiada prawo do:
  1.1. używania logotypu oraz oznaczeń Zrzeszenia na zasadach określonych w Umowie;
  1.2. uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach oraz innych formach działalności Zrzeszenia, organizowanych na rzecz realizacji regulaminowych celów;
  1.3. składania wniosków, opinii oraz postulatów w przedmiocie działalności Zrzeszenia;
  1.4. uzyskiwania od Przedstawiciela Zrzeszenia informacji w zakresie jego działalności, w szczególności co do wspólnego marketingu Zrzeszenia;
  1.5. do promocji swojej osoby i prowadzonej przez siebie działalności na łamach materiałów reklamowych wydawanych przez Zrzeszenie na zasadach opisanych w Umowie.
 2. Członek Zrzeszenia zobowiązany jest:
  2.1. przestrzegać zasad etycznych;
  2.2. przestrzegać postanowień i zasad niniejszego Regulaminu oraz łączącej strony Umowy;
  2.3. sukcesywnie poszerzać swoją wiedzę w zakresie świadczonych usług weselnych lub eventowych i tym samym podnosić jakość i poziom świadczonych przez siebie usług;
  2.4. brać czynny udział w realizacji celów Zrzeszenia;
  2.5. brać czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Przedstawiciela Zrzeszenia, których zakres opisany jest w Umowie, pod rygorem utraty lub zawieszenia członkostwa;
  2.6. działać na korzyść Zrzeszenia i dbać o jego dobre imię;
  2.7. stosować przejrzyste i uczciwe zasady rozliczeń ze swoimi klientami;
  2.8. przekazywać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od dnia otrzymania, pisemne odpowiedzi na wszelkie skierowane przez władze Zrzeszenia skargi oraz zapytania;
  2.9. dostarczać Przedstawicielowi Zrzeszenia corocznie, nie później niż w terminie do 30 listopada każdego roku, pisemną informację o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług ślubnych lub eventowych, przez co rozumieć należy przedłożenie dokumentów potwierdzających świadczenie takich usług. Nie wykonanie powyższego obowiązku, po uprzednim wezwaniu Zrzeszenia, równoznaczne jest z wykluczeniem ze Zrzeszenia;
  2.10. uiścić Opłatę Członkowską określoną w Umowie.

VI. ZASADY FUNKCJONOWANIA

 1. W celu sprawnego funkcjonowania BM, wprowadzone zostały cztery grupy branż:
  1.1. Grupa I – w tej grupie skategoryzowane zostały wszystkie branże, których usługi brane są pod uwagę “w pierwszej kolejności”. W grupie tej znajdują się tylko takie branże, których Członkowie Zrzeszenia jako pierwsi mają kontakt z klientem. Członek Zrzeszenia zobowiązany jest do przyprowadza klientów nie rzadziej niż co dwa spotkania oraz przedstawiania prezentacji o swojej działalności nie mniej niż raz w ciągu trwania Umowy.
  1.2. Grupa II – w tej grupie skategoryzowane zostały wszystkie branże, których usługi brane są pod uwagę “w pierwszej kolejności”. W grupie tej znajdują się tylko takie branże, których Członkowie Zrzeszenia mają kontakt z klientem zaraz po usługodawcach z Grupy I. Członek Zrzeszenia zobowiązany jest do przyprowadza klientów nie rzadziej niż co cztery spotkania oraz przedstawiania prezentacji o swojej działalności nie mniej niż dwa razy w ciągu trwania Umowy.
  1.3. Grupa III – w tej grupie skategoryzowane zostały wszystkie branże, których usługi brane są pod uwagę “w drugiej kolejności”. W grupie tej znajdują się tylko takie branże, których Członkowie Zrzeszenia mają kontakt z klientem rzadziej niż usługodawcy z Grupy I i II. Członek Zrzeszenia zobowiązany jest do przyprowadza klientów nie rzadziej niż raz w ciągu trwania Umowy oraz przedstawiania prezentacji o swojej działalności nie mniej niż trzy razy w ciągu trwania Umowy.
  1.4. Grupa IV – w tej grupie skategoryzowane zostały wszystkie branże, których usługi są pokrewne dla branży eventowej i ślubnej. W grupie tej znajdują się tylko takie branże, których Członkowie Zrzeszenia mają kontakt z klientem, jednak w ostatniej kolejności, lub ich usługa podnosi atrakcyjność BM, jednak sama usługa jest usługą marginalnie wchodzącą w branżę ślubną i eventową. Członek Zrzeszenia może ale nie musi przyprowadzać klienta w trakcie trwania Umowy, jednakże zobowiązany jest do przedstawiania prezentacji o swojej działalności nie mniej niż cztery razy w ciągu trwania Umowy.
 2. Przed przyprowadzeniem klientów, Członek Zrzeszenia zobowiązany jest do powiadomienia Przedstawiciela Zrzeszenia minimum 3 dni przed kolacją ilu przyprowadzi klientów. W przypadku braku możliwości przyprowadzenia klienta na kolację eventową, Członek Zrzeszenia zobowiązany jest do powiadomienia Przedstawiciela Zrzeszenia o tym fakcie minimum na 3 dni przed kolacją.
  Członek Zrzeszenia zobowiązany jest do powiadomienia Przedstawiciela Zrzeszenia minimum dwa tygodnie przed kolacją o zamiarze przygotowania prezentacji. Przedstawiciela Zrzeszenia podejmuje decyzję o wygłoszeniu prezentacji.
 3. Każda z Branż musi być sklasyfikowana w jednej z grup. W przypadku dodania do BM kolejnych branż, decyzję o jej przynależności do jednej z grup podejmuje Stała Grupa Doradcza.
 4. Do poszczególnych Grup przypisane zostały następujące branże:
  4.1. Grupa I: Filmowanie, Floryści, Fotografia, Hotele SPA, Konsultanci Ślubni, Muzyka – DJ’e, Muzyka – Zespoły, Sale nowoczesne, Sale rustykalne, Pałace;
  4.2. Grupa II: Auta do ślubu, Barmani, Candy Bary, Czekoladowe fontanny, Dekoracje ślubne, Dekoracje światłem, Fotobudki, Fryzjerzy, Garnitury i moda męska, Iluzjoniści, Jubilerzy, Suknie ślubne, Videobudki, Wizażystki;
  4.3. Grupa III: Animatorzy, Bariści, Bryczki do ślubu, Papeteria ślubna, Pirotechnika, Pokazy tańca, Styliści, Szkoły tańca;
  4.4. Grupa IV: Biura podróży, Kliniki urody, Kredyty, Wynajem busów, Wynajem namiotów.
 5. W celu uporządkowania Branż, zostały one podzielone na dwa rodzaje:
  5.1. branża główna – branża do której zostaje przypisany każdy Członek Zrzeszenia. W jednej branży głównej, może zaistnieć nie więcej jak trzech Członów Zrzeszenia z jednego Dystryktu;
  5.2. branża dodatkowa – branża, do której może zostać przypisany Członek Zrzeszenia, którego zakres działalności powiązany jest z więcej niż jedną branżą, lecz nie więcej niż trzema. Nie ma ograniczeń co do ilości Członków Zrzeszenia powiązanych z daną branżą dodatkową z danego Dystryktu.

VII. UTRATA CZŁONKOSTWA

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie Członka Zrzeszenia z listy.
 2. Skreślenie Członka Zrzeszenia następuje w przypadku:
  2.1. pisemnej rezygnacji Członka Zrzeszenia z członkostwa przesłanej w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zrzeszenia;
  2.2. nieopłacenia przez Członka Zrzeszenia Opłaty Członkowskiej, przy czym skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległości i bezskutecznym upływie wyznaczonego ku temu terminu;
  2.3. zawieszenia lub likwidacji firmy Członka Zrzeszenia;
  2.4. prowadzenia przez Członka Zrzeszenia działalności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź też niestosowania się do postanowień Umowy;
  2.5. nieprzekazania informacji o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług ślubnych lub eventowych;
  2.6. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Zrzeszenia lub godzi w dobre imię Zrzeszenia.

VIII. KARY PORZĄDKOWE

 1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub łączącej strony Umowy, Zrzeszenie może podjąć decyzję o udzieleniu mu pisemnego upomnienia lub o zawieszeniu członkostwa na okres od 3 miesięcy do roku.
 2. Otrzymanie przez danego Członka Zrzeszenia kolejnego upomnienia w okresie 6 miesięcy od otrzymania pierwszego skutkuje zawieszeniem jego członkostwa lub jego wykluczeniem. Ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Stała Rada Doradcza.
 3. Zawieszenie członkostwa skutkuje pozbawieniem prawa do używania logotypu Zrzeszenia na okres zawieszenia.

IX. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Organami Zrzeszenia są
  1.1. Przedstawiciel Zrzeszenia;
  1.2. Stała Rada Doradcza.
 2. Przedstawiciel Zrzeszenia jest najwyższą władzą Zrzeszenia.
 3. Do kompetencji Przedstawiciela Zrzeszenia należy w szczególności:
  3.1. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
  3.2. kierowanie pracami Zrzeszenia;
  3.3. składanie oświadczeń woli w imieniu Zrzeszenia;
  3.4. określanie kierunków działalności Zrzeszenia;
  3.5. wybór i odwoływanie Członków Zrzeszenia;
  3.6. rozpatrywanie skarg i zapytań Zrzeszenia;
  3.7. wybór Stałej Rady Doradczej.
 4. Stała Rada Doradcza, powoływana jest przez Przedstawiciela Zrzeszenia.
 5. W skład Stałej Rady Doradczej wchodzi 3 Członków Zrzeszenia.
 6. Stała Rada Doradcza, jest organem jedynie konsultacyjnym dla Przedstawiciela Zrzeszenia, do której Przedstawiciel zwraca się w wybranych przez siebie sprawach w celu skonsultowania i poznania opinii Stałej Rady Doradczej w przedstawianym zagadnieniu.
 7. Stała Rada Doradcza nie powołuje żadnych wiążących decyzji mających wpływ na działanie Zrzeszenia.
 8. Stała Rada Doradcza wybierana jest raz na 2 lata spośród Członków Zrzeszenia.
 9. W przypadku rezygnacji Członka Zrzeszenia z uczestnictwa w Stałej Radzie Doradczej w jego miejsce Przedstawiciel Zrzeczenia powołuje kolejnego Członka Zrzeszenia.
 10. Przedstawiciel Zrzeszenia może wykluczyć Członka Zrzeszenia ze Stałej Rady Doradczej w przypadku niespełnienia swojej funkcji doradczej.

O Beautiful Moments Weddings and Events

Witamy na stronie zrzeszenia firm ślubnych i eventowych Beautiful Moments Weddings and Events. Na stronie znajdziesz wiele inspiracji, które pomogą zorganizować ślub czy inne wydarzenie na najwyższym poziomie. W realizacji marzeń pomogą członkowie zrzeszenia, czyli profesjonaliści z branży, dla których śluby, wesela i eventy są codziennością. Wszystko po to, aby Wasz dzień czy Wasz event był wyjątkowy.
Beautiful Moments to nie tylko strona, to możliwość spotkania się z wszystkimi usługodawcami w jednym miejscu. Spotykamy się raz w miesiącu, podczas pysznej kolacji. To właśnie wtedy opowiemy Wam na co zwrócić uwagę podczas realizacji eventów i co zrobić, aby Wasze wydarzenie było wyjątkowe, zachowując przy tym troszkę grosza w kieszeni.