Ślub cywilny

W tym artykule chciałam przedstawić Wam wszystkie informacje, które będą Wam potrzebne przy planowaniu ślubu cywilnego.
Zaczniemy od tego, kto może zawrzeć związek małżeński w Polsce. Zapewne dla większości z Was poniższe będzie oczywiste ale dla pewności wolę napisać. 🙂
Ślub możecie zawrzeć kiedy:
-jesteście pełnoletni,
-nie jesteście w związku małżeńskim,
-nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
-nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
-nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Podczas pierwszej wizyty w urzędzie ustalacie termin ślubu i ewentualnie jego miejsce, jeśli decydujecie się na ślub w plenerze, składacie zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wybieracie swoje przyszłe nazwiska.

O jakich rzeczach musicie pamiętać?

– pierwsze będą Wasze skrócone akty urodzeń, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia
– dowody osobiste
– dowód opłaty skarbowej
– osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim muszą pamiętać o odpisie aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpisie skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpisie skróconego aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
– nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
– jeśli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

A co jeśli decydujemy się na ślub z cudzoziemcem?

Musicie pamiętać, że Wasz wybranek lub wybranka powinni dodatkowo złożyć dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do cudzoziemca, aby przedłożył odpis aktu urodzenia.
Jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim to będzie potrzebny odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
Pamiętajcie, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, a jeśli chociaż jedno z was nie portafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

Ważne

Ostatnią i niezwykle istotną informacją jest to, że dokumenty należy złożyć minimum na 31 dni przed datą ślubu.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z zawarciem cywilnego związku małżeńskiego zwróćcie się o udzielenie informacji bezpośrednio do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dzwońcie, piszcie do mnie. Chętnie pomogę.